Posts filed under ‘Vedtekter’

Vedtekter

§ 1 Formålsparagraf
1.1 Foreningens navn er Sandefjord Internasjonale Folkedansklubb, forkortet SIFK

1.2 SIFK skal arbeide for å øke kunnskap om og ferdighet i folkedans, folkemusikk og øvrig folkekultur fra ulike land

1.3 SIFK er en ideell organisasjon: den er religiøst og politisk ubundet

1.4 SIFK skal stå tilmeldt IFIN (Internasjonal folkedans i Norden)

§ 2 Medlemskap
2.1 Enhver som anerkjenner SIFK’s formål, kan bli medlem

§3 Årsmøte
3. 1 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Det skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Alle medlemmer som er ajour med kontingenten, kan delta på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett

3.2 Årsmøtet skal innkalles skriftlig, med vedlagt saksliste, og med minst tre ukers frist. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være tilsendt styret senest 14 dager før årsmøtet.

3.3 Til å lede årsmøtet velges en dirigent, og til å føre protokollen velges en sekretær. To medlemmer velges til å godkjenne og underskrive protokollen.

3.4 Årsmøtets dagsorden er:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
Styrets årsberetning
Regnskap
Revisors beretning
Budsjett

Valg
Saker til behandling/Innkomne saker
3.5 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes om styret beslutter det, eller det kreves av 1/3 av medlemmene. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den saken det er innkalt for. Innkallingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers frist. Gjennomføringen av et ekstraordinært årsmøte skjer som for det ordinære årsmøtet.

§ 4 SIFKs organer
4. 1 Valgbarhet. Alle medlemmer som har vært medlem minst i ett år og er ajour med kontingenten, er valgbare til tillitsverv i klubben. De velges for to år av gangen. Gjenvalg kan finne sted, men ingen kan sitte mer enn tre perioder i strekk.

4.2 Styret.  Klubbens styre skal bestå av 5 styremedlemmer og ett varamedlem:

leder
sekretær

kasserer

2 styremedlemmer

varamedlem
Alle velges ved særskilt valg

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

4.3 Revisjon. Det velges en revisor for to år av gangen. Til årsmøtet legges det fram en revisjonsberetning. Revisor kan ikke ha andre tillitsverv i foreningen.

4.4 Valgkomite. Det velges to medlemmer som valgkomite. Valgkomiteen skal fremme forslag til nytt styre, festkomite og revisor.

4.5  Komiteer og utvalg. Årsmøtet kan beslutte å opprette spesielle komiteer ogutvalg – og fastsette mandat og sammensetning av disse.

§ 5 Kontingent
5.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er en årskontingent.

5.2 De som ikke kommer inn under 5-3, betaler full kontingent.

5.3 Passive medlemmer og skoleelever/studenter betaler 50 % av full kontingent

5.4. Kontingenten skal være betalt innen utgangen av mars

§ 6 Avstemminger
6.1 Når beslutninger fattes og saker eller valg avgjøres ved stemmegiving, gjelder følgende:

Alle beslutninger og valg avgjøres ved absolutt flertall, dvs. med over halvparten av de avgitte stemmene. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved omvalg. Ved stemmelikhet ved sak på Årsmøtet, sendes saken tilbake til forslagsstiller.

6.2 Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøter eller ekstraordinære årsmøter, og med 2/3 av de avgitte stemmene

6.3 Forslag om opphør av foreningen behandles i samsvar med § 7

6.4 Styret er beslutningsdyktig når tre av styrets medlemmer, eller innkalte varamedlem, er tilsetde. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme og i lederens fravær, sekretæren.

§ 7 Opphør
7.1 Beslutning om opphør av SIFK kan kun fattes av et ordinært årsmøte, og etter at saken er vært behandlet på et ekstraordinært årsmøte.

7.2 Beslutningen må ha 3/4 flertalls oppslutning av de avgitte stemmene på både det ekstraordinærte og det ordinære årsmøtet

7.3 Foreningens eiendeler og økonomiske midler skal, etter gravølet, tilfalle formål tilsvarende SIFKs formål.

Vedtatt på SIFK’s årsmøte 04.03.1999

april 4, 2009 at 14:37 Legg igjen en kommentar


Kategorier

Blog Stats

  • 8 053 hits
oktober 2021
M T O T F L S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kontakt webansvarlig